UML Desenvolupament Orientat a Objectes

UML (llenguatge unificat de modelatge) és una eina que permet als analistes de sistemes, generar dissenys que
capturen les seves idees de manera convencional i comunicar-les a altres persones.
Els seus creadors son grady Booch, james Rumbaugh i Ivar Jacobson, apodats "Els tres amics".

Diagrames de Estat:

En qualsevol moment, un objecte es troba en un estat particular. Així, el nostre exemple de la rentadora, aquesta pot estar en l'estat de rentar, centrifugant, apagada, etc. El diagrama d'estats UML captura aquesta xi coteta realitat. El símbol de la part superior de la figura de sota, representa l'estat inicial i el de la part inferior l'estat final.